Aktualności Zdrojowe

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - na dostawę pieczywa

2014-11-12 15:32

UH-MA/252/28/14                                                                              

                                                                                                   HORYNIEC-ZDRÓJ, 12.11.2014r.

 

 

 

ZAPROSZENIE  DO SKŁADANIA OFERT

w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na dostawę pieczywa

 

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego:         UZDROWISKO HORYNIEC SP.Z O.O

Adres zamawiającego:          SANATORYJNA 3

Kod Miejscowość:                  37-620 HORYNIEC-ZDRÓJ

Telefon:                                  16 6313088

Faks:                                      16 631 33 55

Adres strony internetowej:     www.uzdrowisko-horyniec.com.pl

Adres poczty elektronicznej: dorota1uzdrowisko@wp.pl

Godziny urzędowania:           7:00 - 15:00

 

 II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa pieczywa zgodnie z telefonicznymi zamówieniami do Punktu Żywienia "Uzdrowisko Horyniec" Sp. z o.o. ul. Sanatoryjna 5, 37-620 Horyniec-Zdrój.

 

III. Ilość

  1. 1.      Chleb graham 0,7 kg – 4690 szt
  2. 2.      Chleb zwykły 0,7kg – 9041 szt
  3. 3.      Chleb żytni (ciemny mieszany) 0,7 kg – 3074 szt
  4. 4.      Bułka zwykła 50 g  – 24606 szt
  5. 5.      Drożdżówka 90 g - 4648 szt
  6. 6.      Bułka słodka (kwiatek 7 szt) 40g – 828 szt
  7. 7.      Bułka wrocławska 360 g - 595 szt
  8. 8.      Pączek - 160 szt
  9. 9.      Bułka tarta  - 169 kg

10.  Pasztecik z kapustą - 100 szt

11.  Paluszki kruche z makiem – 2 kg

12.  Bułka chałka - 20 szt

13.  Chleb wiejski 1,50 kg – 2 szt

 

IV. Wymagania organizacyjne

Pieczywo powinno być dostarczone rano, w godzinach 6:00 - 6:30 i ma spełniać normy dla produktów żywnościowych

Pieczywo winno być należycie wypieczone, nie spękane i nie spalone.

 

V. Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia : 01.12.2014r. – 30.11.2015r.

Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa.

 

VI. Kryterium oceny ofert:

-         cena – 85 %

-         zadeklarowana kwota netto za zakup  wody “Horynianka” od “Uzdrowisko Horyniec” sp. z o.o. – 15%

 

VII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Kierownik Techniczno-Gospodarczy, Pan Andrzej Wróblewski tel.16 631 30 88 wew. 204          

 

VIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 21.11.2014r. do godz.  9:00 w siedzibie Zamawiającego:

“Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o.  37-620 Horyniec-Zdrój, ul. Sanatoryjna 3 

pok. nr 10  lub przesłać pocztą na wskazany adres, z dopiskiem: “Dostawa pieczywa” – nie otwierać przed 21.11.2014r. do godz.  9:00.

 

Do oferty należy dołączyć podpisany wzór umowy.

Wróć

Wszystkie aktualności