Oferujemy

Zabiegi lecznicze - OKŁAD BOROWINOWYpolecamy zabiegi lecznicze z wykorzystaniem naszej, jednej z najlepszych borowin w Polsce. Proponujemy także kąpiele w wodzie siarczkowo-siarkowodorowej oraz ćwiczenia w unikalnym w Polsce basenie leczniczym z  wodą siarczkowo-siarkowodorową. Z leczniczego działania horynieckich wód korzystali już, jak głoszą przekazy król Jan III Sobieski i królowa Marysieńka. Poza tym do Państwa dyspozycji pozostaje szeroki wachlarz, różnorodnych zabiegów leczniczych oraz niepowtarzalny horyniecki mikroklimat!

 

*Badania wymagane do korzystania z zabiegów : OB , morfologia krwi, badanie ogólne moczu, EKG

Turnusy NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia)

- Uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym – 21 dni,

- Uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym – 28 dni.

 Przyjazd do uzdrowiska następuje na podstawie wydanego przez NFZ skierowania do sanatorium uzdrowiskowego.

Więcej

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, biorąc pod uwagę aktualny stan zdrowia pacjenta, wskazania i ewentualne przeciwwskazania.
Do skierowania lekarz dołącza aktualne wyniki podstawowych badań, wykonanych na zlecenie i koszt kierującego:  

  • badania dla dorosłych: OB, morfologia krwi, mocz, RTG klatki piersiowej (ważność badania RTG wynosi 2 lata od dnia badania), EKG (ważność badania wynosi 6 m-cy od dnia badania) oraz zaświadczenie potwierdzające rozpoznanie zasadnicze będące podstawą wystawienia skierowania
  • badania dla dzieci: OB., morfologia, mocz, badanie kału na obecność jaj pasożytów (ważne w dniu wyjazdu dziecka do uzdrowiska)

Skierowanie może być przekazane do Oddziału Funduszu przez lekarza kierującego lub przez bezpośrednio zainteresowanego świadczeniobiorcę. W Oddziale NFZ jest rejestrowane w systemie informatycznym, otrzymuje kolejny numer, a następnie jest rozpatrywane pod względem celowości.

Skierowanie

Oceny celowości skierowania na leczenie uzdrowiskowe dokonuje zatrudniony w NFZ lekarz specjalista w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej, na podstawie danych zawartych w skierowaniu i dołączonej aktualnej dokumentacji medycznej. Lekarzowi specjaliście przysługuje prawo dokonania zmiany kwalifikacji skierowania.
Skierowanie z niepełnymi informacjami nie jest przez Fundusz rozpatrywane.
O efekcie rozpatrzenia skierowania pacjent jest informowany na piśmie. Jeżeli oddział Funduszu nie potwierdzi skierowania z powodu braku miejsc, świadczeniobiorca wpisywany jest na listę oczekujących, o czym jest pisemnie informowany, ze wskazaniem okresu oczekiwania na potwierdzenie skierowania.
Skierowanie jest ważne 12 miesięcy licząc od dnia jego wystawienia. Jeśli w tym okresie leczenie nie mogło być rozpoczęte, skierowanie jest odsyłane do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego celem weryfikacji. O utracie ważności skierowania oddział Funduszu powiadamia świadczenioborcę pisemnie.
O terminie rozpoczęcia turnusu, miejscu i rodzaju leczenia świadczeniobiorca jest powiadamiany nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia turnusu.

Rezygnacja z leczenia uzdrowiskowego

W przypadku rezygnacji z leczenia uzdrowiskowego przed rozpoczęciem leczenia, skierowanie należy bezzwłocznie zwrócić do Oddziału Funduszu. Rezygnacja jest zasadna, gdy jej powodem jest wypadek losowy lub choroba ubezpieczonego (np. pobyt w szpitalu), potwierdzone odpowiednim dokumentem. W przypadku uzasadnionego zwrotu skierowania, Fundusz wyznacza nowy termin realizacji skierowania, zgodnie z pierwotną datą wpływu skierowania. Nieuzasadniony zwrot skierowania traktowany jest jak złożenie nowego skierowania.

 

Odpłatność za leczenie w sanatorium dla dorosłych

Pacjent ponosi koszty przejazdu do sanatorium (i z powrotem), a także częściową odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania. Odpłatność za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym jest różna ze względu na sezon oraz standard zajmowanego pokoju. Stawki określa minister zdrowia w drodze rozporządzenia. 

Pobyty lecznicze pełnopłatne

 Goście pełnopłatni korzystający z pobytów leczniczych pełnopłatnych w cenie otrzymują :

- zakwaterowanie;

- zabiegi lecznicze na zryczałtowaną kwotę 35 zł,

- opiekę lekarską i pielęgniarską,

- całodniowe wyżywienie.

Świadczenia rozpoczynają się uzgodnionym posiłkiem w dniu przyjazdu i kończą uzgodnionym posiłkiem w dniu wyjazdu.

Oferujemy atrakcyjny program kulturalno-rekreacyjny:

- wycieczki do: Nowiny Horynieckie, Radruż;

- kurs chodzenia z kijkami Nordic Walking;

- ognisko przy kapeli ludowej;

- wieczorki taneczne;